Charissa Kok - Straatpastoraat Lelystad

Even voorstellen…
Sinds december 2020 ben ik, Charissa Kok, in dienst als Straatpastor in Lelystad bij Stichting Straatpastoraat Lelystad.

Graag wil ik vanuit Jezus’ liefde van betekenis zijn voor de mensen in Lelystad. Een luisterend oor, samen sparren over levenszaken, een gesprek over zingevingsvragen, het bieden van pastorale hulp en recht doen aan mensen.

We werken vanuit de presentiebenadering. Wat daarin centraal staat, is dat we oprechte tijd en aandacht willen hebben voor de ander. We willen aansluiten bij waar de ander ‘is’, waar hij/zij leeft en bij wat hem/haar bezig houdt. We willen naast de ander staan, niet tegenover de ander. We willen zonder oordeel luisteren en werken vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Ik doe dit werk samen met een team van actieve, betrokken vrijwilligers. Ook heeft het straatpastoraat een goed bestuur, dat op de achtergrond druk is met de bestuurszaken, waardoor het werk mede mogelijk gemaakt wordt.

Voor een persoonlijke afspraak kun je contact opnemen.

Onze doelstelling

Zoals Jezus Christus oprecht én belangeloos oog had voor mensen die zijn pad kruisten of die om hulp en aandacht vroegen, zo willen wij er zijn voor mensen met hun geloofs- en levensvragen.

Vooral voor hen die nergens een luisterend oor durven zoeken en/of kunnen vinden. Onze droom is dat geen mens in Lelystad alleen hoeft te staan met levensvragen en/of pastorale vragen.

Wat we vorig jaar hebben gedaan, kun je lezen in ons jaarverslag 2022.
De financiële verantwoording kunt u lezen in ons financieel jaarverslag 2022.

De plannen voor de toekomst zijn opgenomen in ons projectplan 2024-2026.

Samenwerkingen

PI LELYSTAD

De volgende Lelystadse kerken zijn betrokken door samenwerking en sponsoring:

Protestantse Gemeente Lelystad, Ontmoetingskerk
Hervormde Gemeente Lelystad, ’t Lichtschip
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Lichtbron
Evangelische kerk, de Pijler
Christelijk Gereformeerde Kerk / Nederlands Gereformeerde Kerk, ‘t Anker
Messiaans Joodse Gemeente Beet Sar Sjalom
RK kerk H. Norbertusparochie, Petruskerk
Leger des Heils Lelystad

De volgende fondsen ondersteunen het werk van Stichting Straatpastoraat:

Het bestuur

Het bestuur van Straatpastoraat Lelystad bestaat uit:
Voorzitter: ds. K. de Lange
Secretaris: mevr. J. Kleinleugenmors-Kooij
Penningmeester: dhr. B.D.Okma
Bestuurslid: J.J. van den Dool

Beloningsbeleid binnen Straatpastoraat Lelystad
Het bestuur verricht haar vrijwillige werkzaamheden zonder vergoeding.
De straatpastor wordt bezoldigd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Van het bestuur

“Zoals Jezus Christus oprecht én belangeloos oog had voor mensen die zijn pad kruisten of die
om hulp en aandacht vroegen, zo willen wij er zijn voor mensen met hun geloofs- en
levensvragen. Vooral voor hen die nergens een luisterend oor durven zoeken en/of kunnen
vinden.” (uit: projectplan Straatpastoraat Lelystad)
Het verwoord de open grondhouding waarmee het Straatpastoraat Lelystad present wil zijn
op tal van plaatsen in de stad. Het verwoord ook een verlangen om bij te dragen aan het
welzijn van mensen die wonen/verblijven in Lelystad. Én het verwoord de nodige ambitie!

In het voorjaar van 2018 werd ik uitgenodigd door een medewerker van één van de
inloophuizen in Lelystad. Ze vertelde mij over het vele diaconale werk dat, in tal van
facetten, werd gedaan. Ook dat veel mensen, naast diaconale betrokkenheid, graag willen
dat er naar hun levensverhaal wordt geluisterd. Dan gaat het om het verlies van vertrouwen
in de medemens, (verbroken) relaties, opgelopen beschadigingen of onrecht aan anderen
aangedaan. Soms worstelt men ook met geloofs- en/of levensvragen. Kunnen jullie hierin iets
betekenen? Deze vraag werd het prille begin van wat gaandeweg Straatpastoraat Lelystad is
gaan heten. Want na dit gesprek zijn er contacten gelegd. Is er onderzocht wat werkelijk
nodig is en hoe dat vorm zou kunnen krijgen. Met veel mensen is er over gespard, zijn er
werkbezoeken gebracht en is er gekeken naar de (financiële) haalbaarheid.

Het stemt tot grote dankbaarheid dat de aangestelde straatpastor en een aantal vrijwilligers
gaandeweg vorm en inhoud geven aan Straatpastoraat Lelystad.
Een groeiend en hoopvol perspectief!

Klaas de Lange
Voorzitter Stichting Straatpastoraat Lelystad